כיסופים אל הקודש

השבת בפינתנו "דקה על הפרשה עם חבר.ת קהילה" אנחנו מארחים את חברנו עידו וייסמן. המדרש (ויקרא רבה פרשה כ סימן ה), משווה באופן מחריד בין כניסתם של בני אהרן לכניסתו של טיטוס הרשע אל הקודש. עידו מסביר שבני אהרן כספו אל ההקודש ולכן כלתה נפשם בו, לעומת טיטוס שלא חיפש את הרוחניות ואת הקדושה, ולכן נכנס בשלום ויצא בשלום.

אמר הקב"ה: לא היו בניו של אהרן דומין למטהו! מטהו של אהרן נכנס יבש ויצא לח, שנאמר: "ויוצא פרח ויצץ ציץ" (במדבר יז כג). טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו שלופה בידו, גידד את הפרוכת ויצתה חרבו מלאה דם, ונכנס בשלום ויצא בשלום. ובניו שלאהרן נכנסו להקריב ויצאו שרופים – "אחרי מות שני בני אהרן".

כתיבת תגובה