"איש את רעהו יעזורו" / רפי ג'נה

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם"

בספר "וקראת לשבת עונג" מובא סיפור:

פעם אחת נכנס לחדרו של החת"ם סופר, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב.

כפי הידוע לרב – פתח העשיר ואמר – סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ואצא מן המיצר.

אכן, ידוע לי שמצבך קשה – אמר הרב – אולם עוד יודע אני, שאחיך עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה.

יסלח לי כבוד הרב – מלמל העשיר במבוכה – אבל כרגע עסקי אינם מרשים לי לעזור, אולם אם אצא מן המיצר בוודאי שאעזור לו…

בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם? אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, שמע כל אחד מהם גם את אנקת אחיו. למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את אנחתם והושיעם. עזור אף אתה לאחרים – סיים הרב – ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך!

ומאז ועד היום … נמצאים אנו בתקופת משבר עולמי, בתקופה זו עלינו לתת כתף האחד לרעהו, לציבור ולקהילה, בידודים, מאומתים ומה לא. כולי תפילה שנצא מהמשבר הזה בבריאות איתנה, נחזור למפגשים שאינם תלויים בדבר, נמשיך לסייע האחד לשני לשם שמיים מתוך חדוות עשייה. על הוועדות השונות המקדישים לילות כימים למען הכלל, כוחנו באחדותנו, כקהילה וחברה כאחד!

שבת שלום

כתיבת תגובה