מים ואש – מסע של מנוחה ומלחמה / נועם עמור

האמת שדבר התורה הזה בהחלט בא לי במסעותיי במדבר הבגרויות, כך שתסלחו לי אם התוכן יהיה בהתאם…

פרשת השבוע השבת היא פרשת בהעלותך, התלבטתי הרבה על איזה נושא לכתוב- הפרשה גדושה בנושאים מדהימים, מנורה, פסח, פסח שני, חטאים ועוד. מאחר ולפני שלוש שנים עמדתי על הבימה הדמיונית ודרשתי על המנורה, החלטתי הפעם לדרוש על נושא שמלווה אותנו בשבועיים האחרונים וגם השבת הזאת.

עם פתיחת ספר במדבר דברנו על המסעות של בני ישראל במדבר, סדר ההליכה, מפקדי השבטים, כיווני המסדרים וכל הדברים שקשורים בתהלוכה המדהימה הזאת של בני ישראל במדבר. בפרשה שלנו אנחנו מקבלים קצת מידע על המנצח של התזמורת: ארון הברית. נתייחס לשני פסוקים שמופיעים הראשון בסוף עליית חמישי והשני בתחילת שישי:

"וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימין לתור להם מנוחה"

 "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה'ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך"

הפסוק הראשון מציג לנו תמונה של הארון שנוסע לפני בני ישראל ומחפש להם את המקום הבא לעצור בו ואת המקום הבא לנוח בו. בדרך שונה, הפסוק השני מתאר את ארון ברית ה' כלוחם מיומן שמפנה מזיקים מלפני בני ישראל. מה עניינו של הארון? מצד אחד הוא מנהיג את בני ישראל למנוחה ומצד שני הוא לוחם, מצד אחד הוא עמוד ענן ומצד שני הוא עמוד האש, מנוחות וקרבות.

נחלקו בשאלה זאת התנאים במסכת שקלים דף ט:

"תניא רבי יהודה בר רבי אלעאי אומר: שני ארונות היו עם ישראל במדבר- אחד שהיה ספר תורה נתון בתוכו ואחד שהיו שברי לוחות מונחים בתוכו. אותו שהיה ספר תורה נתון בתוכו היה באהל מועד, שנאמר- "וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה", וזה שהיו בו שברי לוחות היה יוצא ונכנס עמהם. ורבנן אמרין ארון אחד היה ופעם אחת יצא בימי עלי ונשבה. "

הברייתא מציגה מחלוקת בן רבי יהודה בר רבי אילעי שאומר שאכן היו שני ארונות- אחד לוחם ואחד יושב אוהלים, ובין חכמים שאומרים שארון אחד היה. חכמים סוברים שבארון מתבטאות שתי בחינות- האש והמים, מצד אחד הארון הוא לוחם שמפנה מזיקים מלפני בני ישראל ומצד שני הוא גם מוצא להם מנוחה. שני הדברים אינם סותרים אלא מתבטאים בארון בצורה הרמונית ומושלמת. 

 ארון הברית שהיו בתוכו הלוחות השבורים ואף ספר תורה היה מונח בו מייצג באופן מדוייק את התורה ואת שתי הבחינות שקיימות בה. מצד אחד התורה היא "אש דת למו" ומצד שני היא נמשלה למים, האש היא יוקדת וחזקה האש מבטאת חדשנות ודינמיות היא מבטאת את הלימוד תורה הפורה והמחדש שמתבטא במחלוקות חכמים סבוכות וקשות ובחידושים קטנים וגם עצומים. מצד שני המים מבטאים את הצורך הבסיסי ביותר של האדם, הם מבטאים שלווה ורוגע בתורה הדברים האלו מתבטאים בצורך הבלתי מתפשר בה ובחיים שאינן חיים בלעדיה נוסף על כך המים מתבטאים בשלווה שיש בלימוד ובנחת שהיא משרה על הנפש. מכל מקום, לשני היסודות האלה יש גם עמק שווה. בצד השלילי, שניהם בעלי כח מטורף- הרי געש, צונאמים, מדורות וטביעות. אולם בצד החיובי, לשניהם מכנה משותף- שניהם מטהרים. כידוע בטבילה במקווה ונטילת ידיים יש בכוח המים להסיר את הטומאה, והאש כפי שכתוב בסנהדרין "עיקר טבילותא – בנורא הוא" גם ביד האש לטהר.
ארון הברית השומר אצלו גם את שברי הלוחות וגם את ספר התורה מבטא אצלנו את שתי הבחינות שלנו בלימוד תורה, שתי הבחינות קריטיות, מצד אחד האש מתמרצת ומחדשת ומצד שני המים מאזנים הופכים את התורה למשהו שהוא דרך חיים. שתי הבחינות ביחד מייצרות מסע אמיתי בחיי התורה שלנו בתור יהודים מסע שמורכב מנחת והתלהבות ממים ומאש.

שבת שלום.

כתיבת תגובה